باورش سخته وقتی عاشق یه صدا بشی

باورش سخته وقتی زبونت میگه دوستش نداری اما دلت نقضش میکنه

باورش سخته وقتی همه ی دلیل زندگیتو تو وجود یه نفر خلاصه میکنی

باورش سخته تحمل همه ی زخم زبوناش به خاطر اینکه دوستش داری

باورش سخته....

دوستت دارم باورش سخته ولی حقیقت داره!

تقدیم به بهترینم